Podnośniki koszowe teleskopowe

Podnośniki koszowe teleskopowe

Dzisiaj zajmiemy się takim zagadnieniami jak:

  • jakie warunki musi spełniać podłoże do użytkowania podnośnika nożycowego
  • kiedy możemy zwiększyć prędkość jazdy podnośnika koszowego
  • jakie czynniki wpływają na obciążenie podpór przy eksploatacji podestów ruchomych
  • co jest wypoziomowanie stanowiska pracy podnośnika nożycowego
  • co to jest bezpieczna odległość ustawienia podestu  do rożnych obiektów


Warunki podłoża podczas użytkowania podnośnika nożycowego

Podłoże, na którym będą oparte podpory stabilizujące podwozie podestu, powinno być jednorodne, poziome, aby mogło bezpiecznie przejmować maksymalne naciski występujące podczas pracy podestu podnośnika koszowego.
 W  czasie dnia roboczego podestu istotne jest, aby powierzchnia podłoża była kilkukrotnie sprawdzana dla ustalenia , ze nic nie zagraża stateczności podestu ruchomego.
  W Celu zmniejszenia nacisków w punktach podparcia podestu należy użyć płyt stalowych, podkładów drewnianych lub płyt betonowych, co wielokrotnie sprawdzało się wśród wynajmujących Nasze podnośniki nożycowe.
 Podłoże gruntowe , na którym ustawiony jest podest ruchomy przejezdny, powinno posiadać odpowiednia wytrzymałość. Należy mieć na uwadze, że właściwości gruntów mogą się sezonowo zmieniać, mamy na myśli opady deszczu, śniegu i zmieniające się warunki atmosferyczne. Mikke i podmokłe tereny nie są dobrymi podłożami dla pracy podnośników koszowych, chyba że zastosowano  specjalne środki zapewniające ich bezpieczną pracę.

Prędkość jazdy podnośników nożycowych

Zwiększona prędkość jazdy podestem ruchomym jest możliwa tylko wtedy, kiedy platforma robocza jest zupełnie opuszczona.
 Wolna jazda podnośnikiem nożycowym jest możliwa tylko wtedy, gdy wysięgnik lub ramiona są podniesione.

Czynniki wpływające na obciążenie podpór przy eksploatacji podestów ruchomych:

    • masa własna podestu
    • stopień wykorzystania udźwigu platformy roboczej
    • siły dynamiczne wywołane ruchem konstrukcji wsporczej platformy roboczej
    • działanie wiatru, gdzie prędkość podczas pracy nie może przekraczać 12 m/s czyli 6 stopni w skali Beauforta
Na czym polega wypoziomowanie stanowiska pracy podnośnika nożycowego

Podnośniki nożycowe przejezdne powinny pracować przy ustawieniu poziomym.
Dlatego ważne jest, aby stanowisko pracy podestu było starannie przygotowane i wypoziomowane.
Wypoziomowanie podnośnika koszowego można uzyskać poprzez:
    1. regulację podpór podwozia
    2. zastosowanie odpowiednich podkładów o czym wspomnieliśmy na samym początku naszego Bloga o podnośnikach koszowych


Poziome ustawienie podwozia podnośnika nożycowego należy sprawdzać przed rozpoczęciem pracy oraz korygować i sprawdzać w czasie pracy. Nawet mały kąt pochylenia, przy wysokim położeniu platformy roboczej podnośnika koszowego może w istotny sposób zmienić stateczność podestu.
Dla tego tak ważne jest sprawdzanie i korygowanie zaistniałych odchyleń podłoża, dla prawidłowego ustawienia podosiniaka nożycowego, tak by praca na nim była bezpieczna i nie zagrażająca wypadkowi lub uszkodzeniu znajdujących w pobliżu obiektów.
Bezpieczna odległość ustawienia podnośników nożycowych od różnych obiektów


Przez rożne obiekty rozumie się w tym przypadku budynki, rusztowania, słupy, zakłady przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej czy napowietrzne linie energetyczne.
 Przez bezpieczną odległość rozumie się takie ustawienie podestu  podnośnika koszowego na poziomie roboczym, które gwarantuje poziomy  prześwit między poruszającym się podwoziem lub obracającymi się elementami podestu, a obiektami stałymi np: ścianą budynku, minimum 0,6 m.
    Odległość ta winna być utrzymywana do wysokości nie mniejszej niż 2,2 m.
Zachowanie tej odległości jest konieczne dla bezpieczeństwa ludzi, którzy przypadkowo znajdują się  blisko podestu podnośnika nożycowego i obiektu stałego na którym są wykonywane prace.
 Podobne środki ostrożności należy zachować przy poruszaniu się podnośnika koszowego na terenie zamkniętych zakładów przemysłowych czy obiektów użyteczności publicznej.